Predstavitev projekta

V začetku leta 2017 smo Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) kot nosilni partner skupaj z Združenjem kemijske industrije (GZS-ZKI) in 31 drugimi partnerji iz cele Slovenije uspešno kadidirali na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s projektom vzpostavitve Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE – S4), ki je nadaljevanje prvega projekta KoCKE.

Projekt sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt vodita Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine in GZS – Združenje kemijske industrije. Vanj je vključenih 31 podjetij, od tega 3 mikro, 4 mala, 12 srednjih in 13 velikih. V partnerstvo je zajetih 16 podjetij, ki delujejo na področju SKD C20, proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 12 podjetij s področja SKD C 22, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas ter 3 podjetja, neposredno povezana s kemijsko industrijo.

Kemijska industrija je horizontalna omogočitvena industrija in je vitalnega pomena za celotno gospodarstvo ter družbo, saj dobavlja tehnologije, materiale, surovine in produkte vsem ostalim predelovalnim panogam, obrti, kmetijstvu ter vsem nam končnim potrošnikom.​

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov, ki ga izvaja partnerstvo in, ki bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo.

Kvantificirani cilji (kazalniki), ki se spremljajo na ravni projekta so:

 • število vključenih v programe usposabljanja;

 • število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;

 • število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

Tri prednostna področja razvoja kompetenc so:

 

- digitalizacija: prenos poslovnih procesov na digitalno tehnologijo, spremembe poslovnih modelov in procesov, produktivnosti posameznikov in odnosa s strankami, uporaba obstoječih ali novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij; 

- napredne tehnologije: zajema področje inovacij ter razvoj procesov in materialov, organizacijo dela in optimizacije proizvodnje, močno se povezuje s Strategijo pametne specializacije in bo v podporo delovanju SRIP-ov, ki zajema tudi internacionalizacijo;

- krožno gospodarstvo in biogospodarstvo: navezava na strategijo Evropske komisije o Krožnem gospodarstvu in strategijo Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo v povezavi s cilji industrijske simbioze. Poleg tega je kemijska industrija ena ključnih za razvoj tehnologij in materialov v podporo krožnemu gospodarstvu ter biotehnologiji.

Glavne dejavnosti:

 • ustanovitev Mreže kadrovikov KoCKE s ciljem krepitve oz. revitalizacije funkcije razvoja kadrov v podjetjih ter izmenjave dobrih praks na tem področju;

 • izdelava kompetenčnega modela za kemijsko industrijo skupaj z napovedjo kompetenc prihodnosti;

 • izdelava načrta usposabljanj za pridobitev ključnih manjkajočih kompetenc zaposlenih v okviru izbranega partnerstva;

 • izvedba ustreznih usposabljanj za pridobitev ključnih manjkajočih kompetenc;

 • izdelava načrta promocije poklicev, ključnih za kemijsko industrijo, ter promocija kemijske panoge, ki bo potekala v času projekta;

 • oblikovanje vsaj enega programa usposabljanj ter vsaj ena pobuda za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije;

 • priprava metodologije in predloga ukrepov za širše strateško delo na področju kadrov, vključno z uravnavanjem ponudbe in povpraševanja na trgu dela (zmanjševanje deficitov in povečevanje zaposljivosti);

 • izdelava osnovne vizije nadaljnjega obstoja in razvoja Kompetenčnega centra za kadre kemijske industriji s finančno zasnovo.

 

Prednostno področje Strategije pametne specializacije

V partnerstvu KoCKE-S4 smo prepoznali »Razvoj materialov kot končnih produktov« kot prednostno področje Strategije pametne specializacije in tako aktivno sodelovali s strateško razvojno inovativnim partnerstvom (SRIP) MATeriali za končne PROdukte (MATPRO), ki povezuje akterje metalurške, kovinsko-predelovalne in kemijske industrije z institucijami znanja v vrednostne verige in mreže za skupen nastop pri iskanju in razvoju novih, prebojnih produktov. Sodelovali pa smo še s SRIP Krožno gospodarstvo in Tovarne prihodnosti,

PROJEKTNA PISARNA:
GZDBK – PRIJAVITELJ in ADMINISTRATIVNO FINANČNI PARTNER

 

 

GZS – ZKI – KADROVSKO STROKOVNI PARTNER

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 22 184, email: gzdbk@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.